Výzva

Výzva na predkladanie cenových ponúk

zákazka podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Na akciu “ SAN PETRINO“
 
Termín poskytnutia služieb predmetu zákazky: do 2 mesiacov
Predpokladaná investícia 1 880 000,- EUR s DPH
Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe v uzatvorených obálkach a označujú sa „Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcia ……– NEOTVÁRAŤ“ alebo na mail: trevor_group@azet.sk najneskôr do 10.7.2015
V Bratislave, 1.7.2015
www.trevorgroupbmw.sk
MattC